Inspraakprocedure voor de beheerplannen en maatregelenprogramma’s 2021 - 2027

 • Raadpleging over het tijdschema en werkprogramma

  Van 22-12-2018 tot en met 22-06-2019 liep in Duitsland de inspraakprocedure voor het tijdschema en werkprogramma voor de opstelling van de beheerplannen 2021 - 2027 in het stroomgebiedsdistrict Eems. Het inspraakdocument, evenals de evaluatie en beoordeling van de ingediende reacties, kunnen via de volgende links worden gedownload:

  In Nederland zijn het tijdschema en werkprogramma naast de belangrijke waterbeheerkwesties voor de beheerplannen 2021 - 2027 al op 22-12-2017 gepubliceerd in het zogenaamde Werkprogramma KRW voor de SGBP'en 2022 – 2027 en voor publieke inspraak vrijgegeven.
  Op basis van de ontvangen reacties is dit Werkprogramma KRW bijgewerkt en eind oktober 2018 goedgekeurd. De definitieve versie bevat een hoofdstuk waarin wordt beschreven hoe de suggesties uit de zienswijzen worden meegenomen in het verdere planningsproces.
  Het document kan worden gedownload via de volgende link:

 • Raadpleging over de belangrijke waterbeheerkwesties

  In de tweede fase van de inspraakprocedure voor de opstelling van de beheerplannen 2021 - 2027 in het stroomgebiedsdistrict Eems werden de belangrijke waterbeheerkwesties in het SGD Eems ter inzage van het publiek gelegd.

  2019 - Belangrijke waterbeheerkwesties in het stroomgebieddistrict Eems

  In Duitsland liep deze inspraakprocedure van 22-12-2019 t/m 21-6-2020.

  In totaal zijn op de belangrijke waterbeheerkwesties negen zienswijzen met betrekking tot het SGD Eems ingediend. Hiervan hebben slechts enkele concreet betrekking op het  inspraakdocument. De meeste zienswijzen waren gericht op de algemene uitvoeringsstrategieën van de lidstaten / deelstaten en werden daarom door de bevoegde instanties beoordeeld. Suggesties en informatie uit de zienswijzen zijn zoveel mogelijk meegenomen in de ontwerp-beheerplannen voor het SGD Eems.

  In Nederland vond de inspraakprocedure parallel met de inspraak op tijdschema en werkprogramma plaats van 22-12-2017 t/m 22-6-2018.

 • Raadpleging over de ontwerpversies van de beheerplannen en maatregelenprogramma‘s

  In de derde fase van de inspraakprocedure heeft de ontwerp van het internationaal beheerplan 2021 - 2027 voor het stroomgebieddistrict Eems een half jaar ter openbare inzage gelegen. Aan Duitse kant vond de inspraakprocedure plaats van 22-12-2020 t/m 22-6-2021; in Nederland gebeurde dit in verband met de coronapandemie drie maanden later van 22-3-2021 t/m 21-9-2021.

  In totaal zijn in de inspraakprocedure zes zienswijzen met betrekking tot het stroomgebieddistrict Eems ingediend. Vier daarvan waren gelijkluidend aan meerdere of alle Duitse ‘Flussgebietsgemeinschaften’ gericht en betroffen de algemene aanpak van de uitvoering van de KRW in Duitsland. Drie zienswijzen bevatten heel concrete wensen tot aanpassing en opmerkingen over de uiteenzettingen in het beheerplan voor het SGD Eems.

  Samenvatting en beoordeling van de zienswijsen op de ontwerpversies van het beheerplan en het maatregelenprogramma 2021 - 2027 voor het stroomgebieddistrict Eems (uitsluitend Duitstalige versie - 1 MB)

 • Publieksparticipatie in het kader van de strategische milieubeoordeling van het maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het SGD Eems

  Bij de opstelling van de KRW-maatregelenprogramma’s moet een strategische milieubeoordeling (SMB) met bijbehorende publieksparticipatie worden uitgevoerd. Doel van de SMB is om de milieueffecten van een programma vroegtijdig in kaart te brengen, te beschrijven en te beoordelen. De resultaten van deze onderzoeken worden beschreven in een milieurapport.

  Ook het nationale maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het stroomgebiedsdistrict Eems is onderworpen aan een SMB. Het desbetreffende milieurapport lag tegelijk met de ontwerpversie van het maatregelenprogramma ter inzage van het publiek van 22 maart 2021 t/m 22 juni 2021.

  Na de inspraakfase werd het milieurapport geactualiseerd en een milieuverklaring opgesteld. De milieuverklaring vormt de afsluiting van de SMB-procedure. In de verklaring wordt beschreven of en in hoeverre de SMB van invloed is geweest op het geactualiseerde maatregelenprogramma

  • Strategische milieubeoordeling van het maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het SGD Eems 2021 t/m 2027 – Milieurapport (uitsluitend Duitstalige versie)
  • Strategische milieubeoordeling van het maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het SGD Eems 2021 t/m 2027 – Beknopt milieurapport
Kaartdienst