Participatie over de overstromingsrisicobeheerplannen 2021 - 2027

Momenteel vindt een participatie in de vorm van een raadpleging plaats over de ontwerp overstromingsrisicobeheerplannen (ORB) voor de derde beheerperiode 2021 - 2027. Tijdens de raadpleging kan het publiek, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, de gepubliceerde documenten inzien en er opmerkingen over maken. Alle ontvangen opmerkingen zullen worden geëvalueerd en, waar mogelijk, worden meegenomen bij de definitieve actualisatie van de plannen.

Duitsland en Nederland stellen ORB-plannen op onder hun eigen verantwoordelijkheid voor hun deel van het stroomgebied. De internationale coördinatieorganen (Stuurgroep, Coördinatiegroep) zorgen voor de coördinatie tussen de lidstaten.

Hier kunt u lezen hoe u kunt reageren op de nationale plannen voor het stroomgebiedsdistrict van de Eems.

Duitsland

In de periode van 22-03-2021 tot 22-06-2021 vindt een participatie in de vorm van raadpleging plaats over het ontwerp van het ORB-plan voor het Duitse deel van het stroomgebieddistrict Eems. Tegelijkertijd wordt ook het bijbehorende milieurapport over de strategische milieueffectenbeoordeling (SMEB) ter inzage gelegd. De ontwerp-rapporten en nadere informatie over het participatieproces zijn beschikbaar via de volgende link:

Nederland

In Nederland zal de inspraak over het ontwerp van het ORB-plan voor de Nederlandse delen van de stroomgebieden Rijn, Maas, Eems en Schelde plaatsvinden in de periode van 22-03-2021 - 22-09-2021. Meer informatie is beschikbaar via de volgende link:

Afgeronde inspraakprocedures

Inspraakprocedures voor de overstromingsrisicobeheerplannen 2015 t/m 2021

Kaartdienst