Richtlijn overstromingrisico‘s

De op 26 november 2007 in werking getreden richtlijn overstromingsrisico‘s (Richtlijn 2007/60/EG; ROR) heeft tot doel bestaande overstromingsrisico’s duidelijk in beeld te brengen en de overstromingspreventie en het risicobeheer te verbeteren.

In het middelpunt staat het voorkomen van de negatieve gevolgen van overstromingen voor de te beschermen belangen:

  • de menselijke gezondheid,
  • het milieu,
  • het cultureel erfgoed en
  • de economische bedrijvigheid.

In drie stappen naar het overstromingsrisicobeheerplan

De uitvoering van de richtlijn overstromingsrisico's  (ROR) gebeurt in drie stappen, die volgens een vastgelegd tijdschema  om de zes jaar moeten worden geactualiseerd.

1. Voorlopige beoordeling van het overstromingsrisico

In de eerste fase moet voor de stroomgebieden of voor delen van internationale stroomgebieden een voorlopige beoordeling van de overstromingsrisico’s worden verricht. Op basis van relevante geografische informatie en een analyse van in het verleden opgetreden hoogwaters wordt beoordeeld of er voor gebieden in het stroomgebiedsdistrict sprake is van een potentieel significant overstromingsrisico.

2. Overstromingsgevaar- en -risicokaarten

In de tweede fase worden gevaar- en risicokaarten opgesteld voor de gebieden waarvoor bij de voorlopige beoordeling een significant overstromingsrisico is vastgesteld. Op deze kaarten worden voor verschillende overstromingsscenario’s (overstroming met een kleine, middelgrote en grote kans van optreden) o.a. de omvang van de overstroming, de waterdiepte en/of waterstanden voor het overstroomde gebied en informatie over bepaalde risicofactoren weergegeven.

3. Overstromingsrisicobeheerplan

Op grond van de verrichte risicobeoordeling en de vervaardigde gevaar- en risicokaarten worden in de derde fase overstromingsrisicobeheerplannen voor de stroomgebieden opgesteld.

Kaartdienst