Privacyverklaring

Bescherming van uw gegevens

Het Secretariaat van de 'Flussgebietsgemeinschaft Ems' – in het navolgende 'aanbieder' genoemd – neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Door deze privacyverklaring wil de aanbieder u een overzicht conform § 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschaffen van welke gegevens hij verzamelt en hoe hij deze gebruikt. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring behandeld.

De websites van de aanbieder kunnen in de regel worden gebruikt zonder persoonsgegevens op te geven. Voor zover op onze internetpagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit waar mogelijk steeds op basis van vrijwilligheid. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Gelieve er rekening mee te houden dat er bij de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) sprake kan zijn van veiligheidslacunes. Absolute bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De technische ontwikkeling van onze homepage kan wijzigingen van deze privacyverklaring noodzakelijk maken. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te nemen.

Persoonsgegevens

Volgens art. 4 AVG gaat het bij persoonsgegevens om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Gegevens waarmee uw identiteit niet kan worden vastgesteld (zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website), zijn geen persoonsgegevens.

Telkens wanneer een website van de aanbieder wordt opgeroepen, worden de volgende persoonsgegevens automatisch door de provider van de site opgeslagen in een server-logbestand:

  • Datum en tijd van de oproep
  • Naam van de opgevraagde webdienst, de opgevraagde resource en de toegepaste actie
  • Door de client verstuurde aanvraag
  • Overgedragen gegevenshoeveelheid
  • Melding of de oproep succesvol was
  • IP-adres van de aanvragende computer
  • Verblijfsduur op de website
  • Client-informatie (browser, besturingssysteem, ingestelde resolutie)

De opgeslagen informatie dient voor het afweren en analyseren van aanvallen op de internetinfrastructuur van de aanbieder, van inbreuk op de goede zeden en van overige onwettige handelingen die verband houden met de gebruikmaking van het internetaanbod. De logbestanden zijn gedurende maximaal 48 uur rechtstreeks en uitsluitend voor administrators toegankelijk. De gegevens uit de logbestanden worden niet samengevoegd met eventuele andere opgeslagen gegevens die kunnen resulteren uit de gebruikmaking van andere websites in combinatie met de vermelding van persoonlijke gegevens. Een directe terugkoppeling van het IP-adres uit de logbestanden naar uw persoon is niet mogelijk en wordt uitgesloten. Uw IP-adres kan uitsluitend naar uw persoon worden herleid door inschakeling van uw provider in het kader van een opsporingsonderzoek door het openbaar ministerie.

De aanbieder behoudt zich het recht voor de logbestanden achteraf na te trekken wanneer hij concrete aanknopingspunten heeft voor een onwettig gebruik van zijn internetinfrastructuur.

Contactformulier / intern gedeelte

De mogelijkheid bestaat om via een contactformulier en via een intern gedeelte meer content van de site te gebruiken. Dit gaat gepaard met een vrijwillige instemming met de kortdurende opslag van de persoonsgebonden contactgegevens voor gebruik door de aanbieder. Daarbij worden de gegevens opgeslagen op de interne PC's van de aanbieder, om contactgegevens te kunnen beantwoorden. De wettelijke grondslag voor de opslag van deze persoonsgebonden content is het gerechtvaardigde belang bij de beantwoording van de aanvragen. Deze persoonsgebonden gegevens worden conform § 5 AVG vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Na beëindiging van de correspondentie/de opdracht worden deze gegevens volledig verwijderd, tenzij er wettelijke bewaarplichten en wettelijke plichten tot het doorsturen bestaan, of het doorsturen plaatsvindt in het kader van een strafrechtelijke vervolging.

Recht op informatie

De gebruiker is overeenkomstig § 13 van het 'Telemediengesetz' (Duitse federale mediawet) en overeenkomstig art. 32 - 37 AVG te allen tijde gerechtigd op verzoek kosteloos en onverwijld informatie te ontvangen over de met betrekking tot zijn persoon of zijn pseudoniem opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers daarvan en over het doel van de gegevensverwerking.

Uw instemming met het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst herroepen. U bent gerechtigd uw persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren en wissen. Indien u informatie wenst over de gegevens die van u zijn verzameld, kunt u contact opnemen met de aanbieder via fgg.ems@nlwkn.niedersachsen.de.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt volgens § 14 'Telemediengesetz' uitsluitend plaats op aanwijzing van bevoegde instanties en voor zover dat noodzakelijk is met het oog op strafrechtelijke vervolging, beveiligingstaken van politieautoriteiten van de deelstaten, ter vervulling van de wettelijke taken van de 'Verfassungsschutzbehörden' van Bond en deelstaten, de 'Bundesnachrichtendienst' of de militaire inlichtingendienst of van het 'Bundeskriminalamt' in het kader van zijn taken ter bestrijding van de gevaren van het internationale terrorisme of tot afdwinging van eigendomsrechten.

De aanbieder verstrekt daarnaast in specifieke gevallen op bevel van de rechter of het openbaar ministerie informatie over de bij hem aanwezige gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke vorderingen vanwege de overtreding van absoluut beschermde rechten op grond van illegale content die onder § 1 lid 3 van het 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' valt.

In geval van aanvallen op de internetinfrastructuur van de aanbieder worden gebruikersgegevens daarnaast door de aanbieder aan bevoegde instanties doorgegeven met het oog op gerechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Er vindt geen verstrekking van de opgeslagen gegevens voor andere niet-commerciële of voor commerciële doeleinden plaats.

Het gebruik van cookies

De websites van de aanbieder maken deels gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte website op een computer worden geplaatst om de werking van onze website te verbeteren. Zij zorgen ervoor dat wij ons aanbod veiliger, doeltreffender en gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Voor het merendeel worden op onze websites 'session cookies' gebruikt, die van uw computer worden gewist zodra u de browsersessie afsluit. Session cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor de aanmelding in het interne gedeelte van de websites van de aanbieder. Daarnaast worden er deels ook cookies gebruikt die op uw computer opgeslagen blijven teneinde uw browser bij het volgende bezoek te herkennen. Deze cookies blijven op uw computer totdat u ze wist. U kunt uw internet explorer onder andere zo instellen dat cookies volledig worden gedeactiveerd, alleen voor bepaalde gevallen worden toegestaan of bij het sluiten van de browsersessie worden gewist. U kunt deze wijzigingen uitvoeren bij de instellingen van uw internet explorer. Mocht u het gebruik van cookies volledig gedeactiveerd hebben, kan dit de functionaliteit van de websites van de aanbieder beperken.

Links naar andere websites

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van anderen ('links') die buiten de verantwoordelijkheid van de aanbieder liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden indien de aanbieder op de hoogte is van de content en het voor hem technisch mogelijk en redelijkerwijs uitvoerbaar zou zijn om gebruikmaking in geval van illegale content te verhinderen.

De aanbieder verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de link geen illegale content op de gelinkte pagina's te vinden was. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige opzet, content of auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle content van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na plaatsing van de link is veranderd. Dit geldt voor alle binnen de eigen websites geplaatste links en verwijzingen alsmede voor door derden ingevoerde gegevens in door de aanbieder ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. De aansprakelijkheid voor illegale, foutieve of onvolledige content en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, ligt uitsluitend bij de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen, en niet bij de aanbieder die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Hieronder vindt u links naar de privacyverklaringen op belangrijke sites van derden:

ESRI

De interactieve kaartendienst van de aanbieder berust op technologieën van de firma ESRI. Door gebruikmaking van de kaartendienst verklaart u akkoord te gaan met de verzameling, bewerking en de geautomatiseerd verzamelde gegevens door ESRI, haar vertegenwoordigers en derden. De privacyverklaring van ESRI kunt u via de volgende link downloaden:

https://www.esri.com/legal/privacy-supplement

GOOGLE Maps

De websites van de aanbieder maken gebruik van het product Google Maps van Google Inc. Door gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verzameling, bewerking en de geautomatiseerd verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden. De privacyverklaring van Google Maps vindt u op:

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

YouTube

De website van de aanbieder maakt gebruik van de producten van YouTube. Bij het embedden van YouTube-video's op deze website wordt met een uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van de video's gezorgd voor een verminderde cookie-toegang door standaardinstellingen. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de content van de op YouTube gepubliceerde video's. De privacybepalingen van YouTube vindt u op:

https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van in het colofon of onder contactpersonen/adressen vermelde contactgegevens voor de verzending van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame, informatiematerialen of andere commerciële communicatie overeenkomstig § 2 'Telemediengesetz', tenzij de aanbieder van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hierbij maken de aanbieder en alle op deze website genoemde personen bezwaar tegen elke commerciële en niet-commerciële gebruikmaking en verstrekking van hun gegevens.

De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van de verzending van ongevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mails.

Laatste wijziging: 02-02-2018

 

Kaartdienst