Werkgebied Nedereems

Het werkgebied Nedereems ligt in het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems en beslaat een oppervlakte van 2.312 km². Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe.

Het beheer van de oppervlaktewateren in het werkgebied is in handen van de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Belangrijke waterlopen zijn de Westerwoldsche Aa, de Drentsche Aa en de Hunze, die afwateren op de Eems-Dollard. Daarnaast telt het werkgebied een groot aantal grachten en kanalen.Het werkgebied Nedereems valt merendeels onder de ecoregio centraal laagland en kan worden onderverdeeld in twee deelgebieden: het hoger gelegen Drents Plateau en het lager gelegen kustgebied. Ongeveer 50% van het gebied ligt onder de zeespiegel..

Meer informatie over het werkgebied Nedereems is te vinden in de KRW-rapportage van de inventarisatie uit 2005 (C-rapport).

Publieke participatie – samen actief voor de waterbescherming

In de derde planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW) vindt de afstemming met maatschappelijke organisaties plaats op een aantal momenten. Op landelijk niveau is er het traject van de Delta-aanpak Waterkwaliteit, de plannen van het rijk (inclusief Rijkswaterstaat) en de stroomgebiedbeheerplannen. Regionaal zijn er de plannen van Provincies en Waterschappen.

Binnen het Nedereems gebied worden er door de waterschappen zogenaamde “Gebiedsprocessen” georganiseerd waarin de plannen voor de Kaderrichtlijn Water worden besproken met belangenorganisaties en overheden uit de regio. Het gaat hierbij om vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, drinkwaterwaterbedrijven, landbouw- en natuurorganisaties, bedrijfsleven en recreatie.

Kanalen Westerwolde (Foto: Peter Paul Schollema)
Nieuwe Statenzijl (Foto: Rijkswaterstaat)
Vistrap in de Drentsche Aa (Foto: Peter Paul Schollema)
Drentsche Aa bij Zuidlaren (Foto: Peter Paul Schollema)

Contactpersonen


Peter Paul Schollema


Waterschap Hunze en Aa's

+31 598 69 3407
P.Schollema@hunzeenaas.nl

Kaartdienst