Bijeenkomsten

Hier vindt u informatie en documenten over evenementen die worden van de Secretariaat van de SGG Eems georganiseerd in verband met de uitvoering van de KRW en ROR.

 

 • Workshop: Belasting van het water door landbouwinstallaties d.d. 8 december 2016

  De nutriëntenbelasting van water is in het intensief agrarisch gebruikte stroomgebied van de Eems een belangrijke belemmering voor het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Vanwege te hoge nutriëntenbelastingen haalt het grootste deel van de oppervlakte- en grondwaterlichamen de goede toestand niet. De nutriënten komen via verschillende emissieroutes in het water terecht. De laatste maanden zijn emissies vanuit agrarische bedrijven en biogasinstallaties meer in het nieuws gekomen door de toegenomen aanwezigheid van rioolschimmel  en meldingen van accidentele verontreinigingen.

  Het doel van de workshop was een grensoverschrijdende informatie- en ervaringsuitwisseling over de waterrechtelijke en technische eisen aan installaties voor de opslag van stalmest, kuilvoer en digestaat uit biogasinstallaties. Vertegenwoordigers van toezichthoudende instanties gaven een inkijkje in de toezichts- en vergunningspraktijk. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over mogelijke verbeteringen en nieuwe oplossingen.

  Aan deze bijeenkomst in de jeugdherberg in Meppen namen 111 afgevaardigden deel, die gebruik maakten van de mogelijkheid van grensoverschrijdende uitwisseling van informatie en ervaringen.

  Programma

  • Welkom en inleiding - Rudolf Gade (Nds. MU), Sandra Groth (FGG Ems)
   Probleembeschrijving
  • Toename van rioolschimmel en van accidentele waterverontreinigingen - Dr. Friederike Vietoris (MKULNV NRW)
  • Auswirkungen auf die Gewässerökologie nach Belastung aus landwirtschaftlichen Anlagen - Fallbeispiele Effecten op de hydro-ecologie door belasting uit landbouwinstallaties - casestudies - Ulrich Schmieds (LANUV NRW)
  Waterrechtelijke eisen aan de bouw en exploitatie van mest-, gier- en kuilvoerinstallaties en biogasinstallaties
  • Waterrechtelijke eisen aan mest-, gier- en kuilvoerinstallaties en biogasinstallaties in Niedersachsen  - Dieter Frost (Nds. MU)
  • Technische Anforderungen an JGS-Anlagen und Biogasanlagenrkungen eisen aan mest-, gier- en kuilvoer installaties en biogasinstallaties - Jörg Schütte (NLWKN Hannover-Hildesheim)
  • Feldmietenlagerung (Stallmist, Silagen) Losse opslag (stalmest, kuilvoer) - Dr. Jons Eisele (MKULNV NRW),  Dr. Renate Thole (Nds. MU)
  De toezichtspraktijk voor mest-, gier- en kuilvoerinstallaties en biogasinstallaties
  • Toezichtspraktijk in Landkreis Osnabrück  - Dr. Detlef Wilcke (Landkreis Osnabrück)
  • Überwachungspraxis im Toezichtspraktijk in Kreis Borken  - Kordula Blickmann (Kreis Borken)
  • Blick in die Niederlande Schets van de Nederlandse situatie - Jan Broos, Dirk-Johan Feenstra (Broos Water BV),  Dirk Keuper (CLM Culemborg)
  Mogelijke oplossingen
  • Cross-Compliance-Kontrollen compliance controles - Jürgen Weiler (MKULNV NRW), Reno Furmanek (LWK Niedersachsen) 
  • Vooruitblik en verdere aanpak / Verbeteringsmogelijkheden uit het perspectief van de Ministeries, Toezichthoudende instanties, Landbouw en Visserijorganisaties
 • Workshop: Harmonisatie III – Ontwikkeling van de wateren en bescherming tegen hoogwater in het stroomgebiedsdistrict Eems (KRW/ROR)

  De workshop “Harmonisatie III – Ontwikkeling van de wateren en bescherming tegen hoogwater in het internationale stroomgebiedsdistrict Eems“ sloot aan op de harmonisatiegedachte van de voorafgegane workshops. Op de voorgrond stonden de vragen over de verschillen en overeenkomsten, over conflicten en synergieën tussen de Europese Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s en over de benodigde coördinatie bij de gezamenlijke uitvoering.
   
  Er werd tussen de partners levendig informatie uitgewisseld over de uitvoeringspraktijk en de actuele planning. Er werd een gezamenlijke koers vastgesteld voor de volgende gesprekken, evenals de wil om de beproefde internationale structuren voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water ook te benutten voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s.
  De workshop met ca. 50 waterdeskundigen werd gehouden op 22 september 2009 in de jeugdherberg Meppen.

  Programma

  • Verwelkoming en doelstelling van de bijeenkomst - Dorothea Altenhofen (FGG Ems)
   Inleidende presentatie
  • De Richtlijn Overstromingsrisico’s  - Meike Gierk (BMU)
  Uitvoeringspraktijk langs de Eems

  Uitgangspunten en stand van werkzaamheden voor de uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) in de drie partnerlanden/-deelstaten

  • Nederland - Jos van Alphen (RWS NL)
  • Noordrijn-Westfalen  - Erik Buschhüter (MUNLV NRW)
  • Neder-Saksen - Anne Rickmeyer (Nds. MU)
  Speciale aspecten van de ROR
  • Conflict- en synergiegebieden bij de implementatie van de ROR / KRW vanuit wetenschappelijk perspectief  - Prof. Heribert Nacken (RWTH Aachen)
  • Ontwikkeling van de wateren en bescherming tegen hoogwater in het teken van de klimaatverandering - Jos van Alphen (RWS NL)
  • Toepassing van de Richtlijn Overstromingsrisico’s aan de kust en in estuaria – nut en noodzaak  - Hanz-Dieter Niemeyer (NLWKN Forschungsstelle Küste)
  Afsluitende plenaire bijeenkomst
  • Samenvatting van de gespreksresultaten en eindconclusie - Dr. Hans-Georg Meiners (ahu AG)
 • Workshop: Harmonisatie II – Voorbereiding van het beheersplan voor het internationale stroomgebiedsdistrict Eems

  Voor het gemeenschappelijke beheersplan moeten de betrokkenen allerlei aspecten op elkaar afstemmen om een gelijkvormige aanpak te garanderen bij de ontwikkeling van maatregelen ter bestrijding van de belangrijkste bovenregionale belastingen.

  De workshop draaide met name om de gebrekkige passeerbaarheid van de wateren voor microorganismen en vissen en om de overmatige toevoer van nutriënten, die met name in de kustwateren leidt tot problemen zoals overmatige algenbloei en schuimbergen. Deze thema’s werden behandeld door middel van lezingen en in discussies in het plenum en in werkgroepen.

  De workshop met ca. 40 Experten aus den zuständigen Ministerien und Fachbehörden im Emsgebiet fand amdeskundigen uit de verantwoordelijke ministeries en lagere overheden in het Eemsgebied werd gehouden op 6. und en 7. März maart 2008 imin het Jugend- und Kulturgästehaus „Koppelschleuse“ in Meppen statt.

  Programma

  • Verwelkoming en doelstelling van de bijeenkomst  - Mathias Eberle (FGG Ems)
  Inleiding tot de belangrijke waterbeheerkwesties in het stroomgebiedsdistrict Eems

  Hoe ziet het ontwerp van het beheerplan eruit? Wat zijn de regionale beheerdoelen? Hoe ver zijn de werkzaamheden op regionaal niveau en voor de hele Eems gevorderd?

  • Neder-Saksen - Rudolf Gade (Nds. MU)
  • Noordrijn-Westfalen  - Dr. Hannes Schimmer (Bez. Reg. Münster)
  • Nederland - Marc de Rooy (MinVenW-NL)
  Inleiding tot het prioritaire thema ‘passeerbaarheid‘
  • Situatie in het Eemsgebied (NRW)  - Dr. Cornelia Schütz (Bez. Reg. Arnsberg)
  • Situation im EmsgebietSituatie in het Eemsgebied (NI)  - Christine Lecour (LAVES Niedersachsen)
  • Situation im EmsgebietSituatie in het Eemsgebied (NL)  - Robert Boonstra (Waterschap Hunze en Aa's)
  Inleiding tot het prioritaire thema ‘nutriënten’
  • Inleiding tot de nutriëntenproblematiek van de oppervlaktewateren - Dr. Horst Behrendt (IGB Berlin)
  • Wat zijn de effecten op de oppervlaktewateren? Wat zijn de eisen uit het oogpunt van de mariene bescherming? - Dr. Justus van Beusekom (AWI)
  • Wat zijn de effecten, en wat de eisen als het gaat om het grondwater? - Dr. Michael  Eisele (LBEG Niedersachsen)

  Werkgroepen voor de prioritaire thema‘s
  • Werkgroep Doelen Nutriënten Oppervlaktewateren
  • Werkgroep Instrumenten Nutriënten Oppervlaktewateren
  • Werkgroep Passeerbaarheid
  • Werkgroep Nutriënten Grondwater

  Plenaire slotvergadering en presentatie van de Resultaten.

 • Workshop: Harmonisatie I – Informatie-uitwisseling over d grensoverschrijdende harmonisatie van het waterbeheer in het SGD Eems op 19 juni 2006

  De Internationale Stuurgroep Eems heeft opgeroepen tot een onderling afgestemde monitoring van gemeenschappelijke doelstellingen en van vergelijkbare maatregelen. Bij de internationale coördinatie gaat het onder meer om een coherente aanpak bij het aanwijzen van sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen en bij het vastleggen van het goed ecologisch potentieel.

  Het is de bedoeling aan de hand van de opgestarte en voor het stroomgebied Eems relevante pilotprojecten in Nederland, Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen informatie te gaan uitwisselen. De aldus verkregen informatie wordt weer gebruikt in de betreffende projecten en draagt zo bij aan de grensoverschrijdende harmonisatie.

  De workshop met 34 deskundigen uit de verantwoordelijke ministeries en lagere overheden in het Eemsgebied werd gehouden op 19-06-06 plaats in het gebouw van de Landkreis Emsland in Meppen.

  Programma

  • Verwelkoming en doelstelling van de bijeenkomst - Mathias Eberle (FGG Ems), Dick As (RWS-NL)
  Resultaten van relevante KRW-pilotprojecten in het SGD Eems
  • Presentatie van het ’Steverproject’ - Dr. Uwe Koenzen (Planungsbüro Koenzen)
  • Presentatie interimresultaten van het project ’Ontwikkelingspotentieel van laaglandwateren in het Emsland’ - Michael Reiners (Landkreis Emsland)
  • Presentatie resultaten van het pilotproject ’Löninger Mühlenbach’ - Michael Klaus (NLWKN  Cloppenburg)
  • Presentatie interimresultaten pilotproject ’Marschgewässer’ - Michael Dembinski  (PLANULA) 
  • Presentatie ’Toepassing Nederlandse methodiek ter bepaling MEP / GEP op een Duits water’ - Gerhard Winters (Arcadis)
  Werk van de Subgroepen
  • Werkgroep 1: Principiële vragen
  • Werkgroep 2: Maatregelenplanning / -programma’s
  • Werkgroep 3: Vastlegging van MEP / GEP

  Samenvatting van de resultaten van het werk van de subgroepen, met aansluitende discussie en samenvatting.

Kaartdienst