Bedrijfsgegevens

Aanbieder:

Secretariaat van de Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Ems
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
Betriebsstelle Meppen
Haselünner Straße 78
DE - 49716 Meppen
Tel.: +49 5931 406-126
E-mail: fgg.ems@nlwkn.niedersachsen.de


Verantwoordelijk conform § 55 II RStV:

Sandra Groth (adres, zie boven)


Vormgeving en realisering

Secretariaat van de FGG Ems


Design en programmering

Cows Online GmbH
www.cows.de
info@cows.de

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid


1. Inhoud van het online-aanbod

De kosteloze en vrij toegankelijke content van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het Secretariaat van de FGG Ems – hierna 'de aanbieder' genoemd – kan echter niet instaan voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Vorderingen tegen de aanbieder wegens schade van materiële of ideële aard als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de aanbieder.

Het aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.


2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van anderen ('links') die buiten de verantwoordelijkheid van de aanbieder liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in gevallen waarin de aanbieder op de hoogte is van de content en het voor hem technisch mogelijk en redelijkerwijs uitvoerbaar zou zijn om gebruikmaking in geval van illegale content te verhinderen.

De aanbieder verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de link geen illegale content op de gelinkte pagina's te vinden was. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele of toekomstige opzet, content of auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle content van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na plaatsing van de link is veranderd. Dit geldt voor alle binnen de eigen websites geplaatste links en verwijzingen alsmede voor door derden ingevoerde gegevens in door aanbieder ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. De aansprakelijkheid voor illegale, foutieve of onvolledige content en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, ligt uitsluitend bij de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen, en niet bij de aanbieder die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.
 

3. Auteurs- en merkenrecht

De aanbieder spant zich in om in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte foto's, grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in acht te nemen en uitsluitend objecten te gebruiken die door hem zelf zijn geproduceerd, die licentievrij zijn of waarvoor hij licenties bezit.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en handelsnamen zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Op basis van het noemen alléén mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

Het copyright voor gepubliceerde, door de aanbieder zelf geproduceerde objecten berust uitsluitend bij de aanbieder van de website. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder is het niet toegestaan dergelijke objecten in andere elektronische of gedrukte publicaties te reproduceren of te gebruiken.

4. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als bestanddeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Wanneer onderdelen of individuele formuleringen van deze tekst niet, nier meer of niet volledig aan de bestaande wetgeving mochten voldoen, laat dit de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverlet.

5. Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Indien bijzondere voorwaarden voor specifieke vormen van gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde nummers 1 t/m 4, wordt daar op de desbetreffende plaats uitdrukkelijk op gewezen. In dat geval zijn in het specifieke geval de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 

Laatste wijziging: 02-08-2019

 

Privacyverklaring >

Kaartdienst