Werkgebied Eems-Dollard-Estuarium

Het werkgebied Eems-Dollard-Estuarium ligt in het noordelijk deel van het stroomgebiedsdistrict Eems en omvat de overgangs- en kustwaterlichamen rondom de monding van de Eems in de Noordzee. Het beslaat een oppervlakte van 482 km² (tot één zeemijl) en heeft zowel Duitse als Nederlandse gebiedsdelen, waarbij het verloop van de grens omstreden is. Daarom hebben beide landen afgesproken het werkgebied samen te beheren en te beoordelen binnen het kader van de KRW. Het hiervoor vereiste overleg vindt plaats in de subcommissie 'G' van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie.

De riviermonding van de Eems is ook in natuurlandschappelijk opzicht van bijzondere betekenis. In het eeuwige ritme van eb en vloed mengt het zoete rivierwater zich met het zoute zeewater. Dit soort riviermondingen (estuaria) is zeldzaam en wordt alleen aangetroffen langs vlakke kusten met sterke getijden. Ze vormen een waardevolle leefomgeving voor talrijke dier- en plantensoorten.

Het ecosysteem van het Eems-estuarium verkeert echter in slechte staat. Het water bevat weinig zuurstof, veel zwevende stoffen en te veel zout. Deze toestand is onder meer het gevolg van de sinds de jaren tachtig verrichte rivierverruimingen, die de getijdendynamiek hebben veranderd en tot steeds hogere zwevende-stofgehalten hebben geleid. Daarnaast wordt het ecosysteem nog extra belast door de hoge nutriëntenvrachten in de Eems.

Samen werken Niedersachsen en Nederland aan het doel de ecologische toestand van het Eems-estuarium te verbeteren en de Eems tegelijkertijd te behouden als belangrijke vaarweg. Meer informatie vindt u op de volgende websites:

Meer informatie over het werkgebied Eems-Dollard is te vinden in de KRW-rapportage van de inventarisatie uit 2005 (C-rapport).

Brondocumenten t.b.v. KRW beheerplan 
Blik op de Eems-Dollard (Foto: Rijkswaterstaat)
Vaargeul in Eems-Dollard
Sedimentbemonstering

Contactpersonen


Anke Joritz


NLWKN - Betriebsstelle Aurich

+49 4941 176 164
anke.joritz@nlwkn.niedersachsen.de

Kaartdienst