Gezamenlijke Duits-Nederlandse ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard

De ecologie van het Eems-estuarium wordt negatief beïnvloed door hoge concentraties zwevende stoffen in de Beneden-Eems en een te hoge troebelheid van het water in de Eems-Dollard. Nederland en de Duitse deelstaat Niedersachsen hebben daarom afgesproken samen een ‘ecologische strategie voor sedimentmanagement’ te ontwikkelen. Er moeten nieuwe manieren worden gevonden om de hinderlijke slibvorming in de Eems tegen te gaan en er daarnaast voor te zorgen dat het slib kan worden hergebruikt. Daarbij moet rekening worden gehouden met de dynamiek van het systeem en moet gebruik worden gemaakt van de daarin actieve natuurlijke transportmechanismen. Een aspect van de ecologische strategie voor sedimentmanagement dat voor de regio van groot belang is, is de ontwikkeling van mogelijke maatregelen met het oog op klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Tijdens een gespecialiseerde workshop over het thema slib op 5-4-2019 bij de Eems-stormvloedkering werd het streefbeeld van de ‘ecologische strategie voor sedimentmanagement’ gepresenteerd en door de deelstaatminister van milieu Olaf Lies en gedeputeerde van de Provincie Groningen Henk Staghouwer ondertekend. De ecologische doelstellingen van het streefbeeld zijn onder meer de verlaging van de zwevende-stofconcentratie, de verbetering van de kwaliteit van de leefgebieden en de soortenrijkdom, het meegroeien van de buitendijkse gebieden en de wadden met de zeespiegelstijging en het gebruik van de overtollige fijne sedimenten in het systeem om de effecten van de zeespiegelstijging – ook binnendijks – op te vangen.

Streefbeeld voor een gezamenlijke Duits-Nederlandse ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard

De uitvoering van de ‘ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard‘ wordt ondersteund door Subcommissie G van de Duits-Nederlandse Grenswaterencommissie.

Meer informatie:

Projecten in Duitsland ter uitvoering van de ecologische strategie voor sedimentmanagement

Projecten in Nederland ter uitvoering van de ecologische strategie voor sedimentmanagement

Workshops / bijeenkomsten over het thema slib

Kaartdienst