Publieke participatie

De voorlichting en participatie van het publiek is een belangrijk element van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico's. In het stroomgebiedsdistrict Eems worden alle belanghebbende instanties en watergebruikers doorlopend over de voortgang van de uitvoering geïnformeerd en actief bij de besluitvorming betrokken. Dit gebeurt door middel van informatiebijeenkomsten en regionale en bovenregionale overlegorganen die zijn ingesteld door de verantwoordelijke instanties in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen en Nederland. Informatie over de publieksparticipatie op regionaal niveau vindt u op de pagina's van de werkgebieden.

In het kader van de inspraakprocedures voor de beheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen heeft het publiek, oftewel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, bovendien de kans om invloed uit te oefenen op het planningsproces.

Kaartdienst