Subcommissie G van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie

De Subcommissie G is een subcommissie van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, die in 1963 is ingesteld naar aanleiding van het Grensverdrag tussen Duitsland en Nederland (uit 1960). De Grenswaterencommissie heeft tot taak te overleggen over waterbeheerkwesties die ook relevant zijn voor de grenswateren in het buurland.

Het merendeel van dit overleg vindt plaats in zeven subcommissies (A t/m G), waarin alle directe betrokkenen bij het regionaal waterbeheer aan weerszijden van de grens vertegenwoordigd zijn.

De Subcommissie G behandelt het Eems-Dollardgebied. Sinds de goedkeuring van het Eems-Dollard Milieuprotocol (1996) worden in deze subcommissie ook onderwerpen met betrekking tot water- en natuurbeheer behandeld. Hieronder vallen in de laatste jaren ook steeds vaker taken die verband houden met de uitvoering van de KRW en de ROR. Door de totstandkoming van het Verdrag betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen (2014) zijn aanvullende regelingen getroffen voor het leggen van kabels en leidingen en de winning van hernieuwbare energie; ook deze regelingen worden in Subcommissie G behandeld.

Ter ondersteuning van de subcommissie bij de bewerking van bijzondere thema's worden eventueel werkgroepen ingesteld (o.a. Werkgroep Waterkwaliteitssysteem Eems-Dollard, Werkgroep Kennisuitwisseling Slib, …), die bestaan uit deskundigen uit beide landen.

 • Werkgroep Waterkwaliteitssysteem Eems-Dollard-estuarium

  In het licht van de in 2000 in werking getreden richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (Kaderrichtlijn Water – KRW) is in Subcommissie G besloten voor het gebied van het Eems-Dollard-estuarium de KRW gezamenlijk uit te voeren. Voor de drie gedefinieerde oppervlaktewaterlichamen 'Overgangswateren Eems-estuarium', 'Kustwateren Eems-estuarium' en 'Territoriale zee Eems-estuarium' kon in 2005 de eerste gezamenlijke rapportage aan de EU worden verstuurd. In de werkgroep zijn vervolgens verdere afspraken gemaakt over een gezamenlijk monitoringprogramma, gemeenschappelijke beoordelingsmethoden en een gezamenlijke ecologische en chemische beoordeling van de waterlichamen; de diverse organen die aan de EU rapporteren, werden over deze afspraken geïnformeerd. Deze werkgroep zal ook in de toekomst een gezamenlijke beoordeling conform KRW waarborgen.

 • Werkgroep Kennisuitwisseling Slib

  Tegen de achtergrond van de slibproblematiek in de Beneden-Eems en de Buiten-Eems heeft de Subcommissie G van de Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie op 9-9-2015 besloten de Werkgroep Kennisuitwisseling Slib in te stellen. Deze werkgroep vormt een platform waarin alle in Nederland en Duitsland ontwikkelde kennis over slib wordt verzameld en uitgewisseld.
  Meer >

 • Werkgroep Hydromorfologische Integriteit

  Tegelijkertijd met de Werkgroep Kennisuitwisseling Slib werd de Klankbordgroep Hydromorfologische Integriteit in het leven geroepen. Ook deze houdt zich bezig met de slibproblematiek op de Beneden-Eems, maar richt zich met name op de modellering en monitoring van de hydrodynamiek en de slibtransporten in de rivier en het estuarium.

  Een overzicht van de in dit verband relevante onderzoeksresultaten vindt u hier:

Kaartdienst